Simmeringi

Simmeringi VTECH

 

Simmeringi przeznaczone do uszczelnienia ruchu obrotowego

A, AS, AO, RST, TC, R, MZV ,G , M, B, C ,Cassette, B2PT